Poprzednia wersja strony internetowej dostępna pod linkiem http://zsstaszkowka.manifo.com/
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktualności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji zsstaszkowka.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Datę ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-04-30

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Bąk, adres e-mail: bak.m@zsstaszkowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 354 11 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek posiada pięć wejść: trzy wejścia, w tym główne od ul. Św. Jana Pawła II, dwa wejścia z tyłu budynku, od strony placu zabaw, jedno z nich z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 2. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na dwóch poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

 3. Jedna toaleta na parterze oraz jedna na przyziemiu jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak wind w budynku.

 4. W budynku zamontowana jest przenośna pętla indukcyjna.

 5. Sale posiadają oznaczenia w alfabecie Braille`a. Zamontowany jest plan budynku (parteru), dostosowany do potrzeb osób niewidomych.

 6. Przed budynkiem, od strony sali gimnastycznej znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest oznaczony przejazd wózkiem inwalidzkim z miejsca parkingowego do wejścia do budynku.

 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 8. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik.

Data dodania: 2021-12-01 04:20:34
Data edycji: 2023-05-19 08:27:29
Ilość wyświetleń: 740
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej