Poprzednia wersja strony internetowej dostępna pod linkiem http://zsstaszkowka.manifo.com/
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktualności

Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE


Od 1 października 2012r w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce kontynuowana jest realizacja projektu pt. ,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2. POKL

Celem głównym ww. projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkół Podstawowych w Gminie Moszczenica, dostawanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych
tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Do celów szczegółowych należą:

 • zapewnienie każdemu dziecku objętego wsparciem w ramach projektu , oferty edukacyjno - wychowawczo
 • profilaktycznej, zgodnie z jego możliwościami edukacyjnymi i rozwojowi w okresie końca realizacji projektu
 • stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprze wyposażenie bazy dydaktycznej w niezbędne materiały w okresie do końca realizacji projektu
 • likwidacja wad wymowy u dzieci poprzez zajęcia logopedyczne
 • likwidacja wad postawy lub zahamowanie ich dalszego rozwoju u wszystkich uczniów u których zdiagnozowano ten problem
 • wspieranie rozwoju i zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnię nauk matematyczno - przyrodniczych

Projekt stawiasobie za cel poprawę umiejętności matematycznych i przyrodniczych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice Interaktywne.

We wrześniu 2012r. przeprowadzono kampanię informacyjną wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce na temat założeń projektu i oferowanych w tym roku szkolnym form wsparcia. Odbyło się również posiedzenie zespołu ds. indywidualizacji nauczania i wychowania w celu ustalenia kierunków dalszej pracy. Również we wrześniu Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rekrutację uzupełniającą w oparciu o obowiązujący Regulamin Rekrutacji i udziału uczniów w projekcie systemowym (…). Zrekrutowano 21 uczniów tj. 8 chłopców i 13 dziewczynek, z zachowaniem równości płci i szans.

W związku z tym, że w wyniku realizacji ww. projektu w roku szkolnym 2011/2012 powstały pewne oszczędności finansowe, koordynator szkolny za pośrednictwem organu prowadzącego tj. Gminy Moszczenica, złożył wniosek do WUP w Krakowie o dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie wprowadzenia dodatkowej formy wsparcia dla uczniów tj. zajęć logopedycznych w wymiarze 30 godz. Po otrzymaniu zgody wydanej przez Instytucję Zarządzającą, zajęcia logopedyczne są realizowane w bieżącym roku szkolnym.

Podsumowując, w ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania uczniów klas I-III szkól podstawowych” w Szkole Podstawowej Staszkówce w roku szk. 2012/2013 organizowanie są następujące formy wsparcia;

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30 godz. dla 8 osób.
 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godz. dla 8 osób,
 3. Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych przejawiających zainteresowania matematyką i przyrodą - 30 godz. dla 8 osób,
 4. Zajęcia dla dzieci z wadami postawy – 30 godz. dla 11 osób,
 5. Zajęcia logopedyczne -30 godz. dla 4 osób.

 

Łącznie w projekcie uczestniczy 39 uczniów klas I-III szkoły podstawowej, co stanowi 76,5% ogółu.

W celu właściwej realizacji wymienionych powyżej zajęć zatrudniono 4 nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Do końca grudnia 2012r. odbyło się po 15 godz. każdego rodzaju zajęć z 30 godz. zaplanowanych na ten rok szkolny. Zajęcia, o których mowa powyżej, realizowane są w oparciu o własne programy uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości BO, aktywne metody nauczania, w tym technologię informacyjną oraz zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne.

By osiągnąć zaplanowane rezultaty na bieżąco prowadzony jest monitoring i odpowiednia dokumentacja. Pod koniec roku 2012 nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dokonali częściowego podsumowania swojej pracy i osiągniętych przez uczniów rezultatów.

Projekt jest realizowany z zachowaniem równości płci i szans. Każdy z uczestników ww. projektu ma równy dostęp do poszczególnych form wsparcia i zakupionych pomocy dydaktycznych. Uczniowie chętnie i wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, o czym świadczą wysokie wskaźniki frekwencji. Przedstawiają się one następująco:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 93,3%
 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 95%
 3. Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych przejawiających zainteresowania matematyką i przyrodą - 96,7%
 4. Zajęcia dla dzieci z wadami postawy – 92,2%
 5. Zajęcia logopedyczn - 98,3%

 

Wszystkie zajęcia, o których mowa powyżej, będą odbywać się do 30 czerwca 2013r.

Koordynator szkolny:

mgr Halina Łaś

Data dodania: 2021-12-01 04:55:57
Data edycji: 2021-12-01 04:57:55
Ilość wyświetleń: 552
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej